อันตรายจากการใช้น้ำยาแอร์ไม่ได้มาตรฐาน

น้ำยาแอร์ไม่ได้มาตรฐาน
สารทำความเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานโดยตรง

น้ำยาแอร์ไม่ได้มาตรฐาน

การใช้น้ำยาแอร์ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดส่งผลกระทบในด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานโดยตรง เช่น HFC สารทำความเย็นที่ผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐาน อาจถูกบรรจุมาในรูปแบบถังใช้แล้วทิ้งไม่มีใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย MSDS และด้านคุณภาพสินค้า Specification จึงมีการสั่งห้ามใช้เพราะอาจเกิดการรั่วไหลได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้นั่นเอง

หากมีการใช้สารทำความเย็นและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำไม่ได้มาตรฐาน อาจนำมาสู่ปัญหาที่จะตามมา เช่น ค่าซ้อมบำรุงที่แพงขึ้น แอร์ไม่เย็น แอร์มีเสียงดังผิดปกติ อุปกรณ์ภายในเกิดการขัดข้องหรือเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารทำความเย็นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพสินค้าที่ติดฉลากปลอมว่า “ไม่ติดไฟ” แต่อาจมีสารอันตรายที่ติดไฟและไวไฟ ซึ่งนำไปสู่การระเบิดในระหว่างการใช้งานเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและอาจถึงเสียชีวิตได้

อันตราจากสารที่ไม่ได้มาตรฐาน

1. หากมีการรั่วของสารทำความเย็นในพื้นที่ปิดที่มีอากาศไม่ถ่ายเท อาจทำให้เกิดการขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นได้
2. การใช้งานสารที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดการระเบิด หากมีการเชื่อมหรือตัดอุปกรณ์ขณะที่สารทำความเย็นยังคงอยู่ในระบบ
3. สารทำความเย็นบางชนิดมีจุดเดือดต่ำมากหากสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้
4. ควรใส่ถุงมือและแว่นตาป้องกันเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทำความเย็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
5. ไม่ควรดูดสารทำความเย็นจากถังด้วยท่อหรือสายยางเนื่องจากอาจเข้าปากและทำให้เกิดอันตรายได้
6. หากมีสารทำความเย็นเหลวค้างในระบบ ควรระมัดระวังการขยายตัวของสารนี้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิด

ผลเสียทางตรงและทางอ้อมจากสารทำความเย็นที่ไม่ได้มาตราฐาน

การใช้ระบบทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมักใช้ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก่อให้ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สารทำความเย็น HFC ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงมากถึง 1,000 เท่า หากไม่มีการจัดการที่ดี และควบคุมมาตรฐานสารเหล่านี้อย่างเหมาะสม มีการคาดการณ์ว่าระบบสารทำความเย็นจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 20% ภายในปี พ.ศ. 2593 ปัจจุบันผู้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ถูกแรงกดดันต่อระบบพลังงาน ระบบไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ HFCs ประมาณ 80-85% ในอีก 30 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งสามารถป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับคาร์บอน 105 ล้านตัน และหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 0.5 องศาเซลเซียส ในอีก 80 ปีข้างหน้า

สั่งซื้อน้ำยาแอร์คลิ๊ก LINE : @ fillkool